Ijja

10 tekstów – auto­rem jest Ij­ja . 

Małymi krokami do celu

Rodzisz się w życiu by da­lej biec,
każde­go dnia swą treść wnieść,
w drodze do ce­lu rozpędzić się ,
cza­sem za­pom­nieć gdzie idzie się,
wy­dep­tać ścieżkę i iść nią tam gdzie ser­ce twe,
po­niesie cię.
Za marze­nia dać życia sens
co między słowa­mi kry­je się.
Krok za kro­kiem dot­rzeć tam gdzie ukłon z nieba życie złoży ci
i wte­dy będziesz wie­dział sam co było ważne jest i dziś. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 5 lipca 2017, 20:51

* * *

Za mym ok­nem nieda­leko stoją kaczki gdzieś nad rzeką. Roz­ma­wiają o tych spra­wach o, których nie ma pra­wa roz­ma­wiać. W mym og­rodzie rosną drze­wa co sięgają aż do nieba. Na mym dachu siedzą ptaszki i opo­wiadają so­bie igraszki. 

wiersz • 25 sierpnia 2016, 13:03

Matczyna miłość

Mat­ka do córki: -Nie dam już dłużej ra­dy tu zos­tać muszę odejść.
-To dlacze­go tu jeszcze jes­teś mamo?
-Bo kto in­ny dał by Ci siłę abyś ty dała radę tu zostać?
-Po­radziłabym sobie.
-Nie kocha­nie, nie [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 23 sierpnia 2016, 13:51

Zaw­sze jest czas żeby coś zep­suć, nie zaw­sze jest czas żeby to naprawić. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 20 sierpnia 2016, 19:15

Poetą się nie rodzi, poetą się staje. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 sierpnia 2016, 19:12

Naj­większy prob­lem pi­sarza: Do­piero po la­tach ot­wierając swą książkę zauważa błędy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 sierpnia 2016, 19:10

(…) JED­NI LUDZIE LUB
RZECZY SĄ MŁODE LUB STA­RE, ŁAD­NE BĄDŹ BRZYD­KIE, BO­GATE I BIED­NE, MIŁE AL­BO NIE MIŁE, ALE WŁAŚNIE TA RÓŻNOŚĆ JEST PIĘKNA…. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 sierpnia 2016, 19:20

NAJ­WAŻNIEJ­SZE OSO­BY W ŻYCIU TO TE KTÓRE TO­BIE UFAJĄ, PA­MIĘTAJĄ O TO­BIE CHOĆ KAŻDY CZA­SEM ZA­POMI­NA, OBOJĘTNIE CO BYŚ ZRO­BIŁ WYBACZAJĄ,
KOCHAJĄ NAD ŻYCIE, NIE MÓWIĄ IN­NYM CO ZŁEGO ZRO­BIŁEŚ I CZA­SEM DLA CIEBIE ZA­POMI­NAJĄ O SOBIE.
NIE ZAS­TA­NAWIAJ SIĘ KTO JEST DLA CIEBIE TAKĄ OSOBĄ BO CHOĆ NIKT NIE JEST IDEAL­NY TO I TAK WYJ­DZIE NA JAW….. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 sierpnia 2016, 19:06

Pod­stawą szczęśli­wego życia jest zro­zumienie i ak­ceptac­ja. Bez nich jes­teśmy jak od­ległe bieguny.
Bez­względnie jak różni jes­teśmy sta­raj­my się zro­zumieć i zaak­cepto­wać, jeżeli tak zro­bimy ma­my szczęście na wy­ciągnięcie ręki ... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 sierpnia 2016, 23:18

Oce­nić ko­goś jest łat­wo, dużo trud­niej jest oce­nić siebie. Właści­wie siebie od­kry­wamy przez całe życie... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 sierpnia 2016, 23:10

Ijja

Moje życiowe motto: Bez marzeń nie osiągniesz celu.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ijja

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

24 sierpnia 2016, 01:45Ijja sko­men­to­wał tek­st (…)JEDNI LUDZIE LUB RZECZY SĄ [...]

23 sierpnia 2016, 22:55silvershadow sko­men­to­wał tek­st Największy prob­lem pi­sarza: Do­piero [...]

23 sierpnia 2016, 22:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st (…)JEDNI LUDZIE LUB RZECZY SĄ [...]

23 sierpnia 2016, 13:57Ijja sko­men­to­wał tek­st bliscy niez­na­jomi

23 sierpnia 2016, 13:18Ijja sko­men­to­wał tek­st Co to byłby za [...]

22 sierpnia 2016, 23:58Ijja sko­men­to­wał tek­st Żyć! Zna­leźć sens swo­jego [...]

22 sierpnia 2016, 23:57Ijja sko­men­to­wał tek­st Umiera człowiek, jak­by ko­niec świata Choć [...]

22 sierpnia 2016, 23:55Ijja sko­men­to­wał tek­st Największy prob­lem pi­sarza: Do­piero [...]

22 sierpnia 2016, 23:54Ijja sko­men­to­wał tek­st Zawsze jest czas żeby [...]

21 sierpnia 2016, 12:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st Poetą się nie rodzi, [...]